Informácie

Kontaktujte nás na

+421 (0)911 420 777

pondelok - piatok
08:00 - 16:00 alebo mailom na

technik1@tall.sk

NAŠE STRÁNKOVÉ DNI:

utorok 8:00 - 12:00

štvrtok 13:00 - 17:00

Kontaktná adresa:
Pestovateľská č. 9
Bratislava - Trnávka

Čo spadá do administratívnych a ekonomických služieb poskytovaných spoločnosťou Spravatall

Správcovské povinnosti upravuje Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Predmetom plnenia výkonu správy bytového objektu je administratívna, ekonomická a technická správa.

V záujme zabezpečiť pre klienta komfort pri riešení jeho požiadaviek v zmysle zásady „všetko na jednom mieste“ spolupracujeme pri poskytovaní právnych služieb so skúsenými odborníkmi v súvisiacich odboroch: notármi, daňovými poradcami, znalcami, audítormi, účtovníkmi, prekladateľmi a tlmočníkmi. Celá kooperácia sleduje jediný cieľ a to spokojnosť klienta.

 • zriadenie a vedenie bankového účtu vlastníkov

 • vedenie samostatného účtu fondu prevádzky, údržby a opráv

 • vedenie účtovnej evidencie, oddelené vedenie evidencie príjmov a výdavkov za údržbu a opravy spoločných častí a zariadení objektu z fondu prevádzky, údržby a opráv, platených služieb a platených poplatkov a odmien za správu objektov

 • vykonávanie účtovných operácií a úhrad súvisiacich s prevádzkou objektu

 • vedenie evidencie nedoplatkov na preddavkoch a na vyúčtovaniach, zasielanie upomienok neplatičom, príprava podkladov pre vymáhanie pohľadávok, vymáhanie nedoplatkov právnymi prostriedkami

 • vypracovávanie mesačných zálohových predpisov pre jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov

 • vyúčtovavanie nákladov poskytnutého plnenia pre jednotlivé byty a nebytové priestory najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka za predchádzajúci rok

 • vypracovanie správy o finančnom hospodárení za predchádzajúci rok a jej predloženie na schválenie zástupcom vlastníkov.

Ako vyzerá plánovanie nákladov a ich kontrola

Tall vypracuje:

 • plán hospodárenia objektov

 • rozpočet údržby

 • podklady k plánu opráv

 • plán investícií

 • evidenciu skutočných prevádzkových nákladov

 • porovnanie plánovaných a skutočných nákladov

Ročná správa :

 • zhodnotenie predchádzajúceho obdobia

 • aktualizovaný pasport objektov

 • plán nasledujúceho obdobia

 • Preberanie objektov do správy

 • Správca predloží zástupcom vlastníkov presný postup pri preberaní objektu do správy od predchádzajúceho správcu ( predloží návrh dohody o prevzatí s  predchádzajúcim správcom.)

Aké sú činnosti pri prevzatí objektu do správy:

 • predstavenie správcu objektov a technika

 • detailné zoznámenie so stavebnými a technickými konštrukciami a zariadeniami

 • umiestnenie technologických zariadení

 • kontrola technologických zariadení

 • spísanie pripomienok – porúch a nedokončených prác

 • kontrola odstraňovania porúch a nedokončených prác

 • zaškolenie správcu objektu, v spolupráci s jednotlivými dodávateľmi technológií

 • kontrola PD skutočného vyhotovenia

 • vypracovanie protokolu prevzatia na jednotlivé zariadenia a časti zariadení, v ktorých musí byť záznam

 • názov a umiestnenie zariadenia

 • vyhodnotenie stavu zariadenia

 • označenie zariadenia

 • protokolárne prevzatie objektov od predchádzajúceho správcu

 • uzavrietie  "Dohody o odovzdaní a prevzatí objektu".

Servis, revízie a zákonné prehliadky

V pravidelných časových intervaloch zabezpečuje kvalitná správcovská spoločnosť pri servise objektu a s ním spojených revíziách a zákonných prehliadkach o tieto služby: vypracovanie servisného plánu

 • pravidelné vykonávanie opatrení ohľadom ošetrovania a čistenia

 • pravidelné kontroly funkčnosti

 • výmeny opotrebovaných dielov za účelom plánovaného stavu a zabráneniu výpadkom zariadenia

 • kontrolu a zabezpečenie  odstraňovania drobných porúch

 • dokumentáciu výsledkov vykonanej údržby

 • okamžité odstránenie zistených porúch, ak je to nutné pre bezpečnú prevádzku

 • písomné na hlasovanie porúch zistených pri servisných prácach

 • zabezpečenie výmeny svietidiel(žiariviek) v prípade potreby

PO a BOZP

Zákon o požiarnej ochrane a zákonných povinností v oblasti BOZP zabezpečuje, aby boli dodržané nasledovné úkony:

 • odborné prípravy preventívnych požiarnych hliadok

 • vykonávanie preventívnych požiarnych prehliadok podľa zákona

 • technicko-organizačné a kontrolné činnosti na požiarnych zariadeniach

 • sledovanie termínov a kontrol pravidelných revízií

 • vedenie prevádzkových kníh vyhradených pre požiarno-bezpečnostné zariadenia

Tieto úkony má na starosti správcovská spoločnosť a postará sa o ich dodržiavanie a vedenie prevádzkových kníh.

Pozáručné opravy a reklamácie

Realizácia pozáručných opráv zabezpečuje správcovská spoločnosť v nasledovnom rozsahu:

 • odovzdávanie hlásení o poruchách

 • evidencia porúch

 • plánovanie nákladov na opravu technických zariadení

 • vypracovanie ponúk

 • odovzdanie ponúk na odsúhlaseniu zástupcovi vlastníkov (vlastníkom)

 • kontrola vykonania prác

 • preberanie vykonaných prác

 • kontrola faktúr

 • vypracovanie a predkladanie správ o vykonaných opravách v rámci ročného vyúčtovania nákladov, alebo na schôdzi vlastníkov

Správca zabezpečí činnosti súvisiace s odstraňovaním reklamačných porúch na spoločných priestoroch a spoločných zariadení domu v tomto rozsahu:

 • prijímanie a zhromažďovanie reklamácií od vlastníkov

 • evidenciu všetkých reklamačných porúch a poskytovanie informácií o stave  ich vybavovania Zadávateľovi

 • kontrola dohodnutých termínov na odstraňovanie reklamácií

 • spisovanie reklamačných protokolov

 • uplatňovanie reklamácií v mene vlastníkov u dodávateľa diela, účasť na obhliadkach

 • preberanie opráv reklamovaných porúch v spoločných častiach objektov

kontakt
Kontaktujte nás
Napíšte nám Zavolajte nám