Právne a legislatívne činnosti

Zastupovanie vlastníkov pred súdmi a riešenie nedoplatkov naša spoločnosť zabezpečuje v spolupráci s Advokátskou kanceláriou

Kontaktujte nás na

+421 (0)911 420 777

pondelok - piatok
08:00 - 16:00 alebo mailom na

technik1@tall.sk

NAŠE STRÁNKOVÉ DNI:

utorok 8:00 - 12:00

štvrtok 13:00 - 17:00

Kontaktná adresa:
Pestovateľská č. 9
Bratislava - Trnávka

Vymáhanie pohľadávok 

Postup pri vymáhaní obvykle je nasledovné: po nezaplatení dvoch mesačných zálohových predpisov systém vygeneruje SMS alebo mailovú správu s upozornením, že klient nezaplatil. Ak ani po tejto výzve nedôjde k úhrade zasielame 1. spoplatnenú upomienku a po ďalších 30 dní druhú spoplatnenú upomienku. Ako náhle dlh prevýši trojmesačné omeškanie platieb a však najmenej 500€ je vlastník zverejnený spôsobom v dome obvyklým väčšinou na nástenke vo vchode domu ako dlžník a AK zabezpečí na Katastri vklad do listu vlastníka tzv. Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov. Tento vklad je spoplatnený cca 150€ a je zaúčtovaný do konta dlžníka. Ak dlh presiahne 2000€ a vlastníci nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov odsúhlasia AK vyhlási tzv. dobrovoľnú dražbu. Táto činnosť je tiež spoplatnená cca 750€ a tiež je zaúčtovaná do konta dlžníka.

Zastupovanie vlastníkov pred súdmi

V prípade súdnych podaní zastupujeme vlastníkov pred súdmi pokiaľ nás k tomu vlastníci splnomocnia vo všetkých veciach týkajúcich sa spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva bytového domu. 

Vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv a dodatkov k ním

Zabezpečujeme vypracovanie nájomných zmlúv za spoločné časti, spoločné zariadenia,  zmluvy o dielo s jednotlivými dodávateľmi ako i so spoločnosťami zabezpečujúce servis jednotlivých zariadení domu.

 

 

 

 

kontakt
Kontaktujte nás
Napíšte nám Zavolajte nám